Projekt

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018164:

„Technologie pro společnost HANTYCH s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram TECHNOLOGIE – VIII. VÝZVA a je zaměřen na pořízení malého stavebního pásového rypadla, které je vhodné pro lokální stavební a terénní práce v omezených prostorech či v místech, kde je žádoucí co nejméně zatěžovat podloží. Pořízení rypadla umožní další technologický rozvoj nové společnosti.

Projekt řeší problém nedostatečné technologické vybavenosti společnosti, která vyplývá z krátké doby existence firmy. Kvůli tomuto stavu je firma nucena vykonávat pouze omezený objem zakázek. Cílem projektu je zavedení poskytování tzv. proměnlivých stavebních prací menšího rozsahu, což je služba, po které je v současné době největší poptávka jak na straně malých firem, tak i, a to především, na straně občanů nepodnikatelů.

Díky realizaci projektu bude žadatel schopen poskytovat služby, které souvisí jak se stavební činností pro výstavbu rodinných domů svépomocí, či v kombinovaném režimu (tj. například základové desky subdodávkou, okolní terénní práce apod.), ale nikoliv na klíč, což jsou služby, které nejčastěji poskytují konkurenční stavební firmy. Další velkou výhodou nového stroje budou jeho gumové pásy, které umožní práci také na zpevněných površích, kdy díky využití těchto pásů nedojde k porušení zpevněných komunikací apod.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce dubna roku 2020.